ਤੂਫ਼ਾਨ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ

by Sandeep Kaur

ਤੂਫ਼ਾਨ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਘਮੰਡ ‘ਚ ਹਸਤੀਆਂ

ਅਕਸਰ ਡੁੱਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਂ

You may also like