ਜਿਹੜੇ ਸੋਖੇ

by Sandeep Kaur

ਜਿਹੜੇ ਸੋਖੇ ਮਿਲ ਜਾਣ

ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ

ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

You may also like