ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ

by Sandeep Kaur

ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ

ਉਹ ਸਦਾ ਰਾਜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ

You may also like