ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ

by Sandeep Kaur

ਜ਼ੋ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ

ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਂ

You may also like