ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੁੰਦਰ

by Sandeep Kaur

ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਵਕਤ ਤੈਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

You may also like