ਛੋਟੇ ਹੋਣ ‘ਚ

by Sandeep Kaur

ਛੋਟੇ ਹੋਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ

ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇਂ

You may also like