ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ

by Jasmeet Kaur
punjabi happy status

ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ

ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ।

You may also like