ਕੱਚੇ ਚਾਹੇ ਪੱਕੇ ਆਖਿਰ ਖ਼ੁਰ ਜਾਣਾ ..

by admin

ਕੱਚੇ ਚਾਹੇ ਪੱਕੇ ਆਖਿਰ ਖ਼ੁਰ ਜਾਣਾ ..
ਨੀਵੇਂ E ਠੀਕ ਆ ,  ਉੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ

You may also like