ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ

by Sandeep Kaur

ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ

You may also like