ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕਰੋ

by admin

ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਾਂ ਕਰੋ

ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

You may also like