ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ

by admin

ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਆ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ
ਇਸਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਆ
80-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਠਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਕਾਹਦਾ ਜੈ-ਜਵਾਨ ਜੈ-ਕਿਸਾਨ
ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ

You may also like