ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇ

by Sandeep Kaur

ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਹੱਸਦੇ

ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇਆ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ

ਬਾਪੂ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ

ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ

You may also like