ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ

by Sandeep Kaur

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ

ਉਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

You may also like