ਗਰੈਵਟੀ

ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ।

ਹਰਸਿਮ

Likes:
Views:
132
Article Categories:

Leave a Reply