ਗਰੈਵਟੀ

by admin

ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ।

ਹਰਸਿਮ

You may also like