ਬਜ਼ੁਰਗੀ – ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ

by Jasmeet Kaur
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕ਼ਲ ਅਸਤ , ਨਾ ਬਾ ਸਾਲ ,
ਤਾਵਾਂਗੀਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ , ਨਾ ਬਾ ਮਾਲ .
ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕ਼ਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ,

ਮੀਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਚੀਜ਼ਾਂ  ਨਾਲ ਨਹੀਂ .

 Buzurgi ba aql ast, na ba saal ,
Tawangiri ba dil ast , na ba maal .
 
 Wisdom comes from knowledge, not from years
Riches come from the heart and not from things.

Sheikh Saadi

You may also like