ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ

by Sandeep Kaur

ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ,
ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ।

ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਰਤੀ

You may also like