ਬਾਗ਼ ਵਿਚ

by Sandeep Kaur

ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤ੍ਰੇਲ
ਨਾਲ ਹੀ ਰੋ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਏ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ

ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਫ਼ਰ

You may also like