ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ

by Jasmeet Kaur
punjabi old man status

ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ!!

ਵੋਹਰਾ ਸਾਬ

You may also like