ਸਾਂਝ

by Jasmeet Kaur

ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਾਡਾ ਯਾਰੋ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ।

ਮੁਰਾਰੀ,ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਲਵੇ,
ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੱਕਿਆਂ ਨਾਲ।

ਆਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਕੱਜੇ ਜਾਣੇ,ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਖ਼ੇ ਕੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ।

ਕਦੇ ‘ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਵਿਰਸਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੱਠੀਆਂ,ਲੱਡੂਆਂ ਬੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ।

ਬੀਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੁੰਗਰ ਨੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ,
ਜ਼ਿਦੰਗੀ ਦੇ ਪੰਧ ਨਬੇੜ ਲੲੀੲੇ,ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ।

ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਈਏ ਮਿਲ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੂੰ,
ਗੱਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ,ਬਿਗੜ ਜਾਂਵਦੀ,ਸਦਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੱਤਿਆਂ ਨਾਲ । ‘ਜੱਸੇ” ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ ਹਲਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ,
ਉਹੀ ਮੱਖੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੋ ਛੱਤਿਆਂ ਨਾਲ।

ਜੱਸਾ ਜੱਟ

You may also like