ਯੋਗ ਬਣਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

by admin

ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਿਨ ਗਜ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ – ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣੀ ਵੈਦ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ।

— ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ

You may also like