ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋ

by admin

ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਵਾਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ- ” ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਹੋ।” ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਇਹ ਵਿਚਾਰੁ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੁ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਸਨੇ ਤਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰੁ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,” ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ।”

ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂ

ਡੇਵਿਡ ਜੇ. ਸ਼ਵਾਰਜ

You may also like