ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ,ਤਾਈਓਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਮਾਰਦਾ ਗੇੜੇ….

by Jasmeet Kaur

ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੇੜੇ…
ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੇੜੇ..
ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ,ਤਾਈਓਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਮਾਰਦਾ ਗੇੜੇ….
ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ,ਤਾਈਓਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਮਾਰਦਾ ਗੇੜੇ….

You may also like