ਥੋੜੀ – ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿਗੜੀ , ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਤੂੰ…

by Jasmeet Kaur

ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰੂੰ…
ਵਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰੂੰ…
ਥੋੜੀ – ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿਗੜੀ , ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਤੂੰ…
ਥੋੜੀ – ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿਗੜੀ , ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਿਆ ਤੂੰ…

You may also like