ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਡਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ..

by Jasmeet Kaur
ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਤੌਰ ਤੂੰ ਵੇਖਣੀ…
ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਤੌਰ ਤੂੰ ਵੇਖਣੀ
ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦੇ ਤਾਰਾ ਦੀ , ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਡਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ…
ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦੇ ਤਾਰਾ ਦੀ , ਵੇ ਮੈਂ ਧੀ ਵਡਿਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ |

You may also like