ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਬੀਬਾ ਬੜੇ ਜਮਾਨੇ ਭੈੜ੍ਹੇ

by Jasmeet Kaur

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ , ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਕੈਰੇ …
ਏਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਧੋ ਵਧ ਨੇ ਭੈੜ੍ਹੇ ….
ਹਾਂ! ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਮੇਲਣੇ, ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਖਹਿੜੇ…
ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ,ਘਰ ਲਭ ਲਾਂਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇੜੇ…
ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਬੀਬਾ ਬੜੇ ਜਮਾਨੇ ਭੈੜ੍ਹੇ
ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਬੀਬਾ ਬੜੇ ਜਮਾਨੇ ਭੈੜ੍ਹੇ | 2

You may also like