ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਹੋ

by Lakhwinder Singh

ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਹੋ

ਕੁੱਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ,ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ

ਕੁੱਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ,ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ

 

 

You may also like