ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੇ-ਕਾਹਲੇ ਹੋ

ਕੁੱਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ,ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ

ਕੁੱਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ,ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ

 

Jasmeet Sandhu <[email protected]>

Likes:
Views:
175
Article Categories:

Leave a Reply