ਛੜੇ ਛੜੇ ਨਾ ਆਖੋ ਲੋਕੋ,ਛੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣਕਾਰੀ

by admin

ਛੜੇ ਛੜੇ ਨਾ ਆਖੋ ਲੋਕੋ,ਛੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣਕਾਰੀ
ਨਾ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਫਿਨਚੀਆਂ
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣ ਪਰਾਂਠੇ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣ ਪਰਾਂਠੇ
ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਤਰਕਾਰੀ
ਸਾਡੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ 

You may also like