ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ

by admin

ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ …
ਖਟ-ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੂੰ
ਨਿ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੌਲ ਗਿਆ
ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਈ ਤੂੰ …
ਨਿ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੌਲ ਗਿਆ…

You may also like