ਨਿ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਦਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਈ , ਮੈਂ ਕੜਛੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ

by Jasmeet Kaur

ਸਾਡੀ ਗ਼ਲੀ ਇੱਕ ਛੜਾ ਸੁਣੀਂਦਾ , ਨਾਂ ਉਸਦਾ ਜਗਤਾਰੀ
ਸਾਡੀ ਗ਼ਲੀ ਇੱਕ ਛੜਾ ਸੁਣੀਂਦਾ , ਨਾਂ ਉਸਦਾ ਜਗਤਾਰੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਥੋਂ ਦਾਲ ਲੈ ਗਿਆ , ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਥੋਂ ਦਾਲ ਲੈ ਗਿਆ , ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ
ਨਿ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਦਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਈ , ਮੈਂ ਕੜਛੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ …..
ਨਿ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਦਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਈ , ਮੈਂ ਕੜਛੀ ਵਗਾਹ ਕੇ ਮਾਰੀ |

You may also like