ਹਾਏ ! ਮੈਂ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਜੱਟ ਦੀ

by Jasmeet Kaur

ਮੇਰੀ ਸੂਹੀ ਸੂਹੀ ਪੱਗ , ਤੇਰਾ ਸਰੂ ਜੇਹਾ ਕੱਦ
ਮੇਰੀ ਸੂਹੀ ਸੂਹੀ ਪੱਗ , ਤੇਰਾ ਸਰੂ ਜੇਹਾ ਕੱਦ
ਮੇਰੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ੂਕ ਸ਼ੂਕ ਪੱਟਦੀ….
ਹਾਏ ! ਮੈਂ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਜੱਟ ਦੀ
ਹਾਏ ! ਮੈਂ ਜਿਊਣ ਜੋਗੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਜੱਟ ਦੀ

You may also like