ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਤਰਾਂ ਤੋਂ

by Lakhwinder Singh

ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ,ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ

ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ,ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ

 

 

You may also like