ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮਾਹੀਆ

ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਮਾਹੀਆ

ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਮਾਹੀਆ

ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਆਕੇ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮਾਹੀਆ

ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਆਕੇ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮਾਹੀਆ

 

Jasmeet Sandhu <[email protected]>

Likes:
Views:
147
Article Categories:

Leave a Reply