ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮਾਹੀਆ

by Lakhwinder Singh

ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਮਾਹੀਆ

ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਮਾਹੀਆ

ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਆਕੇ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮਾਹੀਆ

ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਆਕੇ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਮਾਹੀਆ

 

 

You may also like