ਏਧਰ ਕਣਕਾਂ ਉਧਰ ਕਣਕਾਂ

by admin

ਏਧਰ ਕਣਕਾਂ ਉਧਰ ਕਣਕਾਂ ..
ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ….
ਦਿਓਰਾ ਲਾਡਲਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ….
ਦਿਓਰਾ ਲਾਡਲਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ….

You may also like