ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ

by admin

ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ
ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ…
ਕਾਸ਼ਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀਏ
ਮੁੰਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੇ ਤੇ।

You may also like