ਚਿੜੀਆਂ ਵੇ ਬਾਰ ਦੀਆਂ

by admin

ਚਿੜੀਆਂ ਵੇ ਬਾਰ ਦੀਆਂ…
ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਵੇ
ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਵਲੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ।

You may also like