ਛੜਾ ਛੜੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਦਲੀਲਾਂ

by admin

ਛੜਾ ਛੜੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ
ਬਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈਏ ਬਹੂ ਲਿਆਈਏ…
ਚਜ ਦਾ ਸਮਾ ਟਾਪਾਈਏ ,
ਬਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾਈਏ
ਬਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਲਾਈਏ।shadaa

You may also like