ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਏ ਸੀ

by admin

ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਏ ਸੀ,

ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਏ ਸੀ,

ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਟਾਂਡੇ,

ਬਈਂ ਵਿਆਹੇ ਮਾਰਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ’ ਫੂਕਾਂ, ਛੜੇ ਗੈਸ ਤੇ ਊਬਾਂਲਣ ਆਂਡੇ,

ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਮਾਂਜਦੇ ਭਾਂਡੇ.. ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਮਾਂਜਦੇ ਭਾਂਡੇ

You may also like