ਸੁਣ ਵੇ ਸਿਪਾਹੀਆ

by Sandeep Kaur

ਸੁਣ ਵੇ ਸਿਪਾਹੀਆ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਤਵਾਲੀ
ਜੁਗ-ਜੁਗ ਆਵੀਂ ਗਲੀਂ ਅਸਾਡੀ
ਝਾਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰੀਂ
ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ
ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਨਾ ਧਾਰੀਂ
ਭੌਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੈ ਲੈ ਵਾਸ਼ਨਾ
ਫੁੱਲ ਤੋੜੀਂ ਨਾ ਡਾਲੀ
ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਆਖਾਂ
ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੇਉਂਗੀ
ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਦੀ ਸਾਲੀ।

You may also like