ਸੁਣ ਨੀਂ ਭਾਬੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ, ਸੁਣ ਨੀਂ ਭਾਬੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ..
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ… ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਣ ਸੁੱਟਿਆ
ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਥਣ ਸਵਾ ਲਈਂ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਗਾ, ਨੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਣ ਸੁੱਟਿਆ

You may also like