ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ

by Sandeep Kaur

ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਖਤੇ ਲਵਾ ਲਏ
ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ
ਜਾ ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਸੀ
ਤਾਹੀਂ ਜੇਠ ਨੇ ਝਿੜਕੀ

You may also like