ਨੀ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲੋ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਈ

by admin

ਆਰੀ, ਆਰੀ, ਆਰੀ ….
ਨੀ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲੋ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਈ, ਲੱਗੇ ਰੁੱਸ ਗਈ “ਪੰਡੋਰੀ” ਸਾਰੀ….
ਨੀ ਜਾਗਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਦੀ ਝੱਲ ਮਾਰੀ…..
ਨੀ ਮੰਨ ਜਾ “ਬਿਸ਼ਨ ਕੁੜੇ”, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜੂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ….
ਨੀ ਮੰਨ ਜਾ “ਬਿਸ਼ਨ ਕੁੜੇ”, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜੂ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ….

You may also like