ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਚਹੇੜੂ

by Sandeep Kaur

ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਘਿਉ ਖਾ ਜਾਂਦੇ
ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਚਹੇੜੂ
ਮੱਝੀਆਂ ਨਾ ਛੇੜੀ
ਆਪੇ ਜੇਠ ਜੀ ਛੇੜੂ।

You may also like