ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇ ਕਰਾਉਣਾ

by Sandeep Kaur

ਜੇ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇ ਕਰਾਉਣਾ
ਦਾਜ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ
ਮੁੰਡਿਓ ਵੇ ਸੋਹਣੀ ਨਾਰ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਮੁੰਡਿਓ ਵੇ

You may also like