ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ

by admin

ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ,

ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ, ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਕੇ…

ਨੀ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ, ਵੇਖ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਕੇ…

ਨੀ ਮੇਲਾ ਛੜਿਆਂ ਦਾ, ਵੇਖ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਕੇ.

You may also like