ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਕਰੇਲੇ

by admin

ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ,ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਝ ਕਰੇਲੇ,

ਲਾੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਵੇਖੇ ਜਿਉਂ ਚਾਮ-ਚੜਿੱਕ ਦੇ ਡੇਲੇ।

 

 

ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਂ ਚਰਖਾ ਧਮਕਦਾ,ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਂ ਚਰਖ ਧਮਕਦਾ

ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਲਮਕਦਾ

ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਲਮਕਦਾ

 

ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਂ ਚਰਖੇ ਬੀੜੀਆਂ

ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਂ ਚਰਖੇ ਬੀੜੀਆਂ

ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਖਾਂ ਟੀਰ ਮਟੀਰੀਆਂ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਖਾਂ ਟੀਰ ਮਟੀਰੀਆਂ।

You may also like