ਟੱਪੇ ਟੱਪੇਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਰੀ

by admin

ਟੱਪੇ ਟੱਪੇਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਰੀ
ਟੱਪੇ ਟਪੇਆਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਰੀ….
ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ
ਟੱਪੇਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੀ।

You may also like