ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ

ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ…
ਹੋ… ਬਈ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ…
ਲਗਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ…
ਬਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲੈਣੀ…
ਜੀਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ

Likes:
Views:
77
Article Categories:

Leave a Reply