ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ

by admin

ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ…
ਹੋ… ਬਈ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ…
ਲਗਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ…
ਬਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲੈਣੀ…
ਜੀਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ

You may also like