ਹੁਸਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੱਬ

by admin

ਹੁਸਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਮੁਹੱਬਤ ਜਦ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ

You may also like