ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਂ ਹੁ

by admin

ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਨਾਂ ਹੁਣ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀ

You may also like